Copyright © Actireh Usługi Fizjoterapeutyczne Izabela Bendyk 2019. All right reserved.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
www.actireh.pl


Ochrona prywatności Użytkowników jest dla ACTIREH - USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE IZABELA
BENDYK szczególnie ważna. Z tego względu Użytkownicy Serwisu www.actireh.pl mają
zagwarantowane wysokie standardy ochrony prywatności. ACTIREH - USŁUGI
FIZJOTERAPEUTYCZNE IZABELA BENDYK jako administrator danych dba o bezpieczeństwo
udostępnionych przez Użytkowników danych.
Celem Administratora jest również należyte informowanie Użytkowników o prawach i obowiązkach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie
danych osobowych określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako
„RODO”). Dlatego też, dbając o ochronę prywatności Użytkowników Serwisu, w niniejszym dokumencie
Administrator informuje o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez
Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.actireh.pl (dalej jako „Serwis”),
sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także o prawach Użytkowników.
Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego
www.actireh.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.actireh.pl jest
ACTIREH - USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE IZABELA BENDYK, Kazimierza Kalinowskiego nr 2
10-755 Olsztyn, NIP 7391828800, (dalej jako „Administrator”).

1. ZGODA UŻYTKOWNIKA
Korzystanie z Serwisu www.actireh.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że
Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś
w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego
interesu Administratora. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej
zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Użytkownik nadal będzie korzystał z
Serwisu, to poczytuje się to za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

2. DANE OSOBOWE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA
1. Sposób pozyskiwania danych osobowych
Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu,
poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za
jego pośrednictwem wiadomości do Administratora. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu
kontaktowym jest dobrowolne

2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych
Administrator gromadzi za pośrednictwem Serwisu następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika:
Imię i nazwisko;
Adres e-mail;

Numer telefonu;
Treść wiadomości;
Nazwa Firmy.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania przez Administratora danych dotyczących Użytkownika zależy od sposobu
korzystania przez Użytkownika z Serwisu i dostępnych w nim funkcjonalności. Administrator przetwarza
dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. Komunikacji z Użytkownikiem.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu komunikacji z nim w spersonalizowany
sposób. Komunikowane Użytkownikowi informacje dotyczą oferowanych produktów lub usług,
bezpieczeństwa danych osobowych, aktualizacji sieci, przypomnień, ale również sugerowanych ofert
Administratora lub jego partnerów. Komunikacja z Użytkownikiem dotyczy także obsługi Użytkownika.
Dane osobowe wykorzystywane są w celu pomocy Użytkownikowi, rozwiązaniu problemów technicznych
oraz odpowiedzi na jego skargi lub reklamacje.
2. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych drogą elektroniczną.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez
Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności przedstawianie ofert handlowych
Użytkownikowi drogą elektroniczną.
3. Przedstawiania Użytkownikowi ofert handlowych w kontakcie telefonicznym.
Celem korzystania z danych osobowych Użytkownika udostępnionych przez niego za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie jest komunikacja marketingowa prowadzona przez
Administratora w ramach prowadzonej działalności, w szczególności poprzez przedstawianie ofert
handlowych Użytkownikowi w kontakcie telefonicznym.
4. Umożliwienia przesyłania przez Użytkownika komentarzy lub opinii.
Administrator wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu umożliwienia mu
komentowania/opiniowania działalności, usług lub produktów Administratora lub podmiotów z nim
współpracujących.
Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika podane w formularzu kontaktowym również
w następujących celach:
1. w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz
obsługi Użytkownika jako klienta Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2. w celu prowadzenia rozliczeń finansowych z Użytkownikiem będącym klientem Administratora tytułem
realizacji ewentualnej umowy zawartej między stronami, a także ewentualnego dochodzenia roszczeń od
Użytkownika będącego klientem w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz spełnienia obowiązków prawnych Administratora wobec organów
podatkowych na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3. w celu realizacji działań marketingowych Administratora w ramach prawnie uzasadnionego interesu
Administratora w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, a także zgodnie z oświadczeniami woli
dotyczącymi komunikacji marketingowej złożonymi wobec Administratora. Zgody udzielone w zakresie
komunikacji marketingowej (np. na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub kontakt
telefoniczny w celach marketingu bezpośredniego) mogą być wycofane w dowolnym czasie, bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4. w celu realizacji obowiązków prawnych Administratora wobec Użytkownika określonych w RODO, w
rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane przez Administratora podmiotom trzecim.

5. PRAWA UŻYTKOWNIKA
1. Prawa Użytkownika
Użytkownik na każdym etapie przetwarzania jego danych zapewniony ma szereg uprawnień
pozwalających mu uzyskać dostęp do swoich danych, weryfikację prawidłowości przetwarzania danych,
ich korektę, jak również ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, może żądać usunięcia
danych, ograniczenia przetwarzania lub przeniesienia danych.
W przypadku chęci skorzystania przez Użytkownika z przysługujących mu praw jako podmiotu danych
osobowych, może on się skontaktować z Administratorem za pomocą następujących danych
kontaktowych: ACTIREH - USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE IZABELA BENDYK, Kazimierza
Kalinowskiego nr 2 10-755 Olsztyn, actireh.olsztyn@gmail.com
2. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wnieść skargę do
organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych).

6. PLIKI COOKIES
1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika
zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane
informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny
numer.
Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej
zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w
celu:
1. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem
końcowym Użytkownika;
2. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu
ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
3. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
4. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
5. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych
do jego preferencji.
W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki
„cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika
Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub
po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika
wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:
1. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień

dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby
przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich
każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej
przez Użytkownika Serwisu.
2. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i
ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane
przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi
tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może
zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
7. INNE WAŻNE INFORMACJE
1. Ochrona bezpieczeństwa danych osobowych
Administrator wprowadza odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych
osobowych Użytkownika. Bezpieczne korzystanie z Serwisu zapewniają stosowane systemy oraz
procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym. Ponadto
stosowane przez Administratora systemy oraz procesy są regularnie monitorowane w celu wykrycia
ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez Administratora dane osobowe przechowywane są w
systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

2. Przechowywanie danych osobowych
Okres przechowywania danych osobowych Użytkowników uzależniony jest od celów przetwarzania
przez Administratora danych. Administrator przechowuje dane osobowe przez taki okres, jaki jest
konieczny do osiągnięcia określonych celów, tj.: przez okres prowadzenia działalności gospodarczej
przez Administratora. W każdym z powyższych przypadków, po upływie niezbędnego okresu
przetwarzania, dane mogą być przetwarzane tylko w celu dochodzenia roszczeń na tle łączących strony
relacji do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tych roszczeń na drodze prawnej.
3. Zmiany Polityki prywatności
W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z
obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie. W przypadku
zmiany treści Polityki prywatności, zmieniona zostanie data jej aktualizacji wskazana na końcu jej tekstu.
W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, Administrator rekomenduje
Użytkownikom regularne zapoznawanie się z postanowieniami Polityki Prywatności.
4. Informacje kontaktowe
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, Użytkownik może
skontaktować się z Administratorem danych osobowych: ACTIREH - USŁUGI FIZJOTERAPEUTYCZNE
IZABELA BENDYK, Kazimierza Kalinowskiego nr 2 10-755 Olsztyn, NIP 7391828800, z
wykorzystaniem następujących danych kontaktowych: actireh.olsztyn@gmail.com
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową pod adresem: Świętokrzyska 30 m. 63
00-116 Warszawa.
Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 14.12.2020.